Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas – nurodote pilnus savo rekvizitus.

2. (Nurodote savo domeną) – elektroninė parduotuvė, esanti adresu (Nurodote savo domeną)

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra

apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi

tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4)

visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo

asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

5. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.

6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje

el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą

kartą įvedama registruojantis el. parduotuvėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar

asmeniniame kompiuteryje.

9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio

tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais

duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio,

psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

10. Asmens duomenų valdytojas – nurodote savo įmonės pavadinimą arba Vardą ir Pavardę jei

esate fizinis asmuo.

11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų

rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis nurodote savo domeną.

12. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.

13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris,

kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami

pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas

prie interneto, identifikuoti.

14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje

taisyklės“.

15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti

asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

16. (Nurodote savo domeną) Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų

rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis (Nurodote savo domeną)

siūlomomis Paslaugomis.

17. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti (Nurodote savo domeną) Pirkėjų Asmens duomenis

nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir (Nurodote savo domeną) Paskyroms.

18. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą

tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu (Nurodote savo

domeną).

19. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad (Nurodote savo domeną) yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių

ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių

turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant

informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis,

Privatumo politika ir kitais dokumentais.

20. Pirkėjas gali atlikti pirkimo (Nurodote savo domeną) veiksmus prisiregistravęs prie (Nurodote

savo domeną), taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama

pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo

adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

21. Asmenys, norintys registruotis (Nurodote savo domeną), privalo pateikti savo elektroninį pašto

adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats

suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto

adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

21.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų

teisingumą atsakingas Pirkėjas;

21.2. ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką

"Ištrinti visus mano duomenis".

21.3. parsisiųsti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką

"Parsisiųsti visus mano duomenis".

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

22. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP

adresas (Nurodote savo domeną) būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai (Nurodote

savo domeną) suteikia Pirkėjui teisę registruojantis (Nurodote savo domeną) arba pateikiant

užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,

telefono numeris, IP adresas (Nurodote savo domeną) būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros

tikslais.

23. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant

tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje (Nurodote savo domeną) teikiamas

paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo

nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros

 tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų

Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų

pateikimo momento.

24. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus

šiuos atvejus:

24.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

24.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių

pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

24.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, (Nurodote savo domeną) pasirūpinus

rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų

teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

24.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

24.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

25. Pirkėjas turi šias teises:

25.1. prisijungęs prie savo paskyros parsisiųsti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką

"Parsisiųsti visus mano duomenis";

25.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens

duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti

bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio

pašto adresu;

25.3. prisijungęs prie savo paskyros ištrinti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką "Ištrinti visus

mano duomenis".;

25.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu

atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje (Nurodote

savo domeną);

25.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį

pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

26. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių

tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens

tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam

asmens tapatybės identifikavimui.

27. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų

naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas

iš (Nurodote savo domeną) kaip pardavėjo ar iš Partnerių, įskaitant sutinka, kad jo Asmens

duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo

tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

28. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio

valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir

tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

29. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi (Nurodote savo domeną)

paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo

siekiant įgyvendinti Privatumo politikos numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali

būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio aktyvaus

Pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų

reikalavimus juos saugoti.

30. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo

pateikiami Asmens duomenys (Nurodote savo domeną) būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų

veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės

vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų

reikalavimus.

31. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų

Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik

Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, taip pat visi (Nurodote savo

domeną) puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

32. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie (Nurodote savo domeną)

Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems

tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis,

jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus

pažeidimus informuoti Pardavėją.

33. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek,

kiek tai būtina pagal (Nurodote savo domeną) vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais

duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta

tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos

institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu

Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems

teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus

teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

34. Administruodamas (Nurodote savo domeną) ir diagnozuodamas galimus sutrikimus

Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

35. Pirkėjas suteikia teisę (Nurodote savo domeną) rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo

Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir

kituose (Nurodote savo domeną) dokumentuose.

36. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas

galioja tik į priekį.

37. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra

surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie

teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į (Nurodote savo domeną) elektroniniu pašto adresu prašydamas

sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi (Nurodote savo

domeną) neprisiregistravęs, ir gavęs iš (Nurodote savo domeną) atsakymą, kuriame pastebi

netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo

skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris

naudojasi (Nurodote savo domeną) prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie

savo Paskyros.  (Nurodote savo domeną) turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis

arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi,

asmenybę.

38. Jeigu (Nurodote savo domeną) abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali

sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į (Nurodote savo domeną)

elektroninio pašto adresu (Nurodote savo el. paštą).

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

40. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės (Nurodote savo

domeną) paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją

Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio (Nurodote savo domeną) internetinės parduotuvės

lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui,

elektroninės parduotuvės (Nurodote savo domeną) lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas,

patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje

Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas

savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės

parduotuvės (Nurodote savo domeną) funkcijos jam gali neveikti.

Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę

informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Apie bet kokius Privatumo politikos

pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 42 punkte.